sábado, 1 de julio de 2017

PROCEDIMIENTO PARA VER EXÁMENES DE PAU

Procediment general per a “veure exàmens” PAU 2017-Universitat de València.

A)El termini per a sol.licitar veure els examens 4-5 (finalitza el 5 de juliol a les 14 hores).

B)L ́estudiant només podrà sol.licitar veure els exàmens dels que haja demanat una segona correcció.

C)D ́acord amb el calendari de les PAU, tots els estudiants veuran els exàmens en el mateix moment, dia 7 de juliol a les 12 hores. Sala de Juntes del Nivell I (al costat del Registre). 

D)L ́estudiant podrà veure cada examen durant 15 minuts.

E)Els estudiants revisaran els seus exàmens originals. 

F)No podran escriure res en els exàmens que estiguen veient.

G)No podran parlar ni telefonar en el moment de veure els exàmens.

H)No podran pendre notes sobre el contingut del seu examen ni fer preguntes sobre la correcció.

I)En cas d’estudiants amb discapacitat, es pendran les mesures oportunes per tal que el procediment es desenvolupe en condicions d’igualtat.

J)En el cas que un estudiant incomplisca aquestes normes se li anul.larà inmediatament el procediment de veure els exàmens. 

K)L ́estudiant s ́identificarà oportunament. Únicament el mateix estudiant revisarà el seu examen. No s ́admetran a altres persones en aquest procediment.